W A S E I J U K U

北九州ソフトウェア研究会

Language:

LỜI  CHÀO

WASEI JUKU là Hội doanh nghiệp được thành lập để tiếp nhận nguồn nhân lực CNTT Việt Nam, thành viên gồm các Công ty thành viên của Hiệp hội Nghiên cứu Phần mềm Kitakyushu. Chúng tôi đã bắt đầu triển khai thực hiện Chương trình Đào tạo nguồn nhân lực CNTT chất lượng cao với sự hợp tác của Công ty Đào tạo nguồn nhân lực CNTT Việt Nam.

DOANH NGHIỆP HỘI VIÊN

– LIÊN MINH NHẬT VIỆT –

– CONSORTIUM –

Liên minh Đào tạo nhân lực hướng Doanh nghiệp CNTT Nhật Bản – GIJUKU KISSYO –
được thành lập bởi các Doanh nghiệp Đào tạo Nhân lực CNTT Việt Nam.

Tiếng Nhật
N5・N4・N3・N2
IT Communicator
PBL Learing
Làm việc với Doanh nghiệp Nhật Bản

AI(Machine Learning)
Front End
Back End

– HỢP TÁC NHẬT – VIỆT –

– LINK –

W A S E I J U K U

WASEI JUKU tham gia vào Liên minh Việt Nam GIJUKU KISSYO, hợp tác Đào tạo Nhân lực CNTT.

W A S E I J U K U

WASEI JUKU hợp tác với Giáo sư NAKAO MOTOI thuộc Đại học Công nghệ Kyushu, giảng dạy phương pháp học PBL và áp dụng những kiến thức PBL cần cho ngành sản xuất phần mềm.

THAM GIA HỘI

W A S E I J U K U

北九州ソフトウェア研究会

LỜI CHÀO

Language:

WASEI JUKU là Hội doanh nghiệp được thành lập để tiếp nhận nguồn nhân lực CNTT Việt Nam, thành viên gồm các Công ty thành viên của Hiệp hội Nghiên cứu Phần mềm Kitakyushu. Chúng tôi đã bắt đầu triển khai thực hiện Chương trình Đào tạo nguồn nhân lực CNTT chất lượng cao với sự hợp tác của Công ty Đào tạo nguồn nhân lực CNTT Việt Nam.

DOANH NGHIỆP HỘI VIÊN

– LIÊN MINH NHẬT VIỆT –

– CONSORTIUM –

Liên minh Đào tạo nhân lực hướng Doanh nghiệp CNTT Nhật Bản – GIJUKU KISSYO – được thành lập bởi các Doanh nghiệp Đào tạo Nhân lực CNTT Việt Nam.

INAMSOFT

Tiếng Nhật
N5・N4・N3・N2
IT Communicator
PBL Learing
Làm việc với Doanh nghiệp Nhật Bản

IT VIET ACADEMY

AI(Machine Learning)
Front End
Back End

– HỢP TÁC NHẬT VIỆT –

-LINK-

W A S E I J U K U

WASEI JUKU tham gia vào Liên minh Việt Nam GIJUKU KISSYO, hợp tác Đào tạo Nhân lực CNTT.

W A S E I J U K U

WASEI JUKU hợp tác với Giáo sư NAKAO MOTOI thuộc Đại học Công nghệ Kyushu, giảng dạy phương pháp học PBL và áp dụng những kiến thức PBL cần cho ngành sản xuất phần mềm.

THAM GIA HỘI

  Tên người phụ trách:

  Tên doanh nghiệp:

  Bộ phận:

  Điện thoại:

  Email:

  Nội dung liên lạc: